Anar al contingut

Política de protecció de dades personals

Per mitjà de la present Política de Privacitat, li informem sobre la recopilació, tractament i ús de les seves dades personals recollides per ENS D’ABASTAMENT D’AIGUA TER-LLOBREGAT a la seva pàgina web https://www.atl.cat/es (ara endavant, “pàgina web” o “ATL”).

Qui és el Responsable del Tractament de les seves dades?

Identitat del responsable: ENS D’ABASTAMENT D’AIGUA TER-LLOBREGAT, amb NIF Q0802216B
Direcció: Sant Martí de l’Erm, 2,08970, Sant Joan Despí, Barcelona.
Correu electrònic: eATL.registre@atl.cat
Contacte del Delegat de Protecció de Dades: dpo@atl.cat

Amb quina finalitat tractem les seves dades i quina és la base que legitima aquest tractament?

Des de ATL tractem les dades personals que ens facilita, així com aquelles dades que siguin recollides a través de la pàgina web (https://www.atl.cat/es), i les que deriven de la relació amb nosaltres, amb les següents finalitats.

1. Formulari de contacte:

Les seves dades seran tractades amb la finalitat de gestionar aquelles consultes i sol·licituds que vostè ens faci arribar a través del formulari que ATL posa a la seva disposició. Contactarem amb vostè per email o, si s’escau, pel mitjà que vostè ens indiqui quan ens remeti la seva petició de contacte.

La base que legitima el present tractament és el consentiment exprés i prestat a l’enviar la seva petició mitjançant el formulari de contacte. Vostè té dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

2. Formulari de sol·licitud de visites:

Les seves dades seran tractades amb la finalitat d’organitzar i gestionar les visites a l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat, així com rebre i resoldre aquells dubtes que es puguin produir a l’hora d’organitzar visites a ATL.

La base que legitima aquest tractament de les seves dades professionals de contacte és l´interès legítim que té ATL en contactar amb l’entitat que presta serveis per tal de gestionar i dur a terme la visita sol·licitada de conformitat amb l´article 19 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

En el cas de facilitar a ATL dades personals de terceres persones, mitjançant l’acceptació  d’aquesta política de privacitat, vostè garanteix a ATL que ha obtingut prèviament i de manera legítima el consentiment d’aquestes persones per a comunicar les seves dades personals a ATL.

3. Formulari “Treballar amb nosaltres”

Les seves dades seran tractades per gestionar la recepció dels Currículum Vitae que ens remeti, així com d’aquelles dades personals que es generin arran de la seva participació als processos de selecció que organitza ATL, amb la finalitat d’analitzar el seu perfil professional a la vista de les vacants o llocs de nova creació.

La base que legitima el present tractament és l’aplicació de mesures precontractuals en resposta a la seva petició, ja que son necessàries per tractar les seves dades personals en relació amb els perfils laborals que busca l’empresa.

4. Comunicacions per via correu electrònic i telefònic

Les seves dades personals seran tractades per donar resposta a les comunicacions rebudes i, si s’escau, mantenir les relacions contractuals o comercials corresponents.

La base que legitima aquest tractament de les seves dades personals dependrà de la naturalesa de la comunicació. Així, podrà estar basada en l'execució de mesures contractuals o precontractuals (si Vostè és proveïdor d’ATL), en l'interès legítim (si la comunicació és amb finalitats professionals però no existeix relació contractual amb ATL) o el consentiment (si no opera cap de les dues anteriors).

Quant temps conservarem les seves dades?

ATL conservarà les seves dades personals durant el temps necessari per donar compliment a la finalitat per les quals es vàren recollir o bé fins que retiri el seu consentiment per al tractament concret. En cas que les seves dades personals s’utilitzin per a diverses finalitats que ens obligui a conservar-los durant terminis diferents, aplicarem el termini de conservació més llarg.

Concretament, respecte d’aquelles dades personals corresponents al Currículum Vitae es conservaran durant un període d’un any:

  1. Per al supòsit en què ens hagi remès aquest en referència a una oferta de treball específica, únicament si vostè ens ha donat el seu consentiment per a tenir en compte el Currículum vitae per a futurs processos diferents de l'específic pel qual vostè ens l’hagi remès.
  2. Per al supòsit en què ens hagi remès aquest per incloure'l a la borsa de treball d’ATL.

Així mateix, les seves dades personals seran conservades mentre que vostè no sol·liciti la supressió dels mateixos, així com durant el temps necessari per donar compliment a les obligacions legals que en cada cas corresponguin.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

ATL no comunicarà les seves dades a tercers, excepte quan existeixi una obligació legal que així ho estableixi.

Així mateix, per poder tractar les seves dades personals requerim del suport de proveïdors de serveis. Aquests tercers podran tenir accés a les seves dades i actuaran en nom i per compte d’ATL, seguint les nostres instruccions, i en cap cas disposaran de les seves dades per finalitats pròpies.

Es produeixen transferències internacionals de dades personals?

ATL contracta els serveis de Google Suite a Google LLC que l’assisteixen en l’execució de diferents tasques relatives al tractament de les seves dades personals. La contractació d’aquest proveïdor no comporta la realització de transferències internacionals de dades. En cas de realitzar transferències internacionals s’aplicarien les garanties adequades per tal de complir amb la normativa vigent de protecció de dades.

Quins son els seus drets com titular de les dades?

Els drets que vostè pot exercir, com titular de les dades, son els que s’indiquen a continuació:

Dret Contingut Canals d'atenció
Accés

Podrà obtenir confirmació si ATL tracta les seves dades personals, així com consultar les seves dades personals inclosos en els tractaments d’ATL

Podrà exercir aquests drets mitjantçant sol·licitud escrita dirigida a l’’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat: Sant Martí de l’Erm, 30,08970, Sant Joan Despí, Barcelona, a l’atenció del Departament de Recursos, o bé pot enviar un correu electrònic a l’adreça següent: eATL.registre@atl.cat

Per l’exercici dels seus drets haurà d’adjuntar una còpia del seu DNI o d’un altre document que acrediti la seva identitat, i indicar el dret que vol exercir.

Rectificació Podrà modificar les seves dades personals quan siguin inexactes, així com completar aquelles dades que siguin incompletes.
Supresió Podrà sol·licitar l’eliminació de les seves dades personals quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per les finalitats que vàren ser recollides.
Oposició

Podrà sol·licitar que no es tractin les seves dades personals. ATL deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o per l’exercici o defensa  de possibles reclamacions.

Limitació del tractament

Podrà sol·licitar la limitació al tractament de les seves dades en el supòsits següents:

  • Mentre es comprovi la impugnació de l’exactitud de les seves dades;
  • Quan el tractament és il·lícit, vostè s’oposi a la supressió de les seves dades, i sol·liciti la limitació del seu ús;
  • Quan ATL no necessiti tractar les seves dades, però vostè les necessita per l’exercici o defensa de reclamacions;
  • Quan s’hagi oposat al tractament de les seves dades per al compliment d’una missió d’interès públic o per la satisfacció d’un interès legítim, mentre es verifica si els motius legítims per al tractament prevalen sobre els seus.
Portabilitat Podrà rebre, en format electrònic, les dades personals que ens hagi facilitat i aquelles que s’hagin obtingut de la seva relació contractual amb ATL, així com transmetre’ls a una altra entitat.


Si considera que ATL no ha tractat les seves dades personals de conformitat amb la normativa aplicable, podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, a través de la pàgina web https://apdcat.gencat.cat/ca/inici

L’exercici d’aquests drets és gratuït.

Fem servir cookies per millorar els nostres serveis i facilitar-vos l'ús del web. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Podeu obtenir-ne més informació o bé informar-vos de com canviar-ne la configuració a la nostra Política d'ús de cookies.