Projectes d'obres en informació pública

L’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat, en compliment de les disposicions vigents, ha acordat l'obertura d'un període d'exposició pública als efectes d'examen, rectificació i presentació de reclamacions dels següents projectes, els quals resten a disposició del públic durant el termini fixat a l’anunci d’informació pública, a comptar del dia de la publicació d'aquest Anunci en el DOGC.

Dins d'aquest termini, els particulars, les entitats i els organismes afectats per l'execució de les obres projectades poden presentar els escrits d’al·legacions que considerin pertinents en relació amb el traçat, les característiques i l'objecte del projecte en qualsevol de les formes que preveu l'article 16.4. de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

Atès que el projecte que se sotmet a informació pública conté una llista concreta i individualitzada dels béns i els drets que són considerats d'expropiació necessària, i d'acord amb el que estableix el paràgraf segon de l'article 17 de la Llei de 16 de desembre de 1954, sobre expropiació forçosa i altres articles concordants del Decret de 26 d'abril de 1957 pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'expropiació forçosa, qualsevol persona interessada o titular de drets reals i interessos econòmics sobre els béns afectats també pot, dins el termini establert en aquesta informació pública, formular al·legacions per escrit per tal de corregir els possibles errors que s'hagin produït en la confecció de la llista dels béns i els drets afectats, que es publica annexa, o oposar-se motivadament a la necessitat d'ocupació, d'acord amb el que estableix la legislació vigent.

Construcció artèria de Sant Quirze del Vallès-Sabadell

Documents annexes

Renovació dels ramals Sant Quirze

Documents annexes

Renovació del dipòsit de Corbera de Llobregat

Documents annexes

Projecte constructiu de la renovació del dipòsit de La Roca del Vallès Can Messeguer. PC 10.23 (sense béns i drets afectats)

Documents annexes

Renovació dipòsit Sant Cugat Ter, dipòsit auxiliar i by-pass (I5-03) ID_PLA 2.1.68

Documents annexes

Projecte de renovació del dipòsit de La Roca Can Prats. PC 10.15

Documents annexes

Renovació del dipòsit d'Abrera Can Vilalba. PC17.9 (sense béns i drets afectats)

Documents annexes

Projecte constructiu de la renovació del punt d'abastament Mataró cota 70

Documents annexes

Fem servir cookies per millorar els nostres serveis i facilitar-vos l'ús del web. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Podeu obtenir-ne més informació o bé informar-vos de com canviar-ne la configuració a la nostra Política d'ús de cookies.